Regulamin konkursu „Podziel się”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Pozytywna Komunikacja Katarzyna Ryczkowska z siedzibą w Bielawie oś. Włókniarzy 17/11 , NIP: 8821939449
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
  facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
  organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebookowym organizatora w dniach 01-08-2023 do 06-08-2023. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook (https://www.facebook.com/warsztatydlarodzicow)
 5. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr2001,poz.1540 z późn. zm.).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie tj. ukończyły 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 3. Konkurs trwa od 01.08.2023 do 06.08.2023 do godziny 24.00 t
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 07.08 za pośrednictwem fanpage’a.
 5. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Pozytywna Komunikacja https://www.facebook.com/warsztatydlarodzicow

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod postem czym najdziwniejszym, najśmieszniejszym lub najbardziej zaskakującą rzeczą podzieliłeś/łaś się z kimś, lub czym ktoś z tobą się podzielił.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
  wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
  udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest gra „Podziel to”
 2. Zdobywcą nagrody będzie osoba, która udzieli najciekawszej zdaniem organizatora odpowiedzi.
 3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 7 dni roboczych od dnia
  zakończenia konkursu poprzez wiadomość prywatną oraz informację zamieszczoną stronie
  organizatora. W odpowiedzi zwycięzca musi powiadomić o woli przyjęcia Nagrody w ciągu 48h. W innym przypadku uznaje się, iż zrzekł się praw do Nagrody.
 4. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, w szczególności na pieniądze.
 5. Nagroda zostanie przesłana na adres podany przez Zwycięzcę konkursu.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
  Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
  serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
  konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@pozytywnakomunikacja.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
  tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Podziel się).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek informacyjny

 1. Z udziałem w konkursie wiąże się podanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru
  telefonu oraz adresu. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.
 2. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Pozytywna Komunikacja Katarzyna Ryczkowska W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@pozytywnakomunikacja.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Pozytywna Komunikacja https://www.facebook.com/warsztatydlarodzicow
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
  wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy , a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. . Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych).
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn będących poza kontrola Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi, bądź w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Pozytywna Komunikacja
 6. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *