Regulamin konkursu „Podziel się”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Pozytywna Komunikacja Katarzyna Ryczkowska z siedzibą w Bielawie oś. Włókniarzy 17/11 , NIP: 8821939449
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis
  facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z
  organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebookowym organizatora w dniach 01-08-2023 do 06-08-2023. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook (https://www.facebook.com/warsztatydlarodzicow)
 5. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr2001,poz.1540 z późn. zm.).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie tj. ukończyły 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
  Facebook.
 3. Konkurs trwa od 01.08.2023 do 06.08.2023 do godziny 24.00 t
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 07.08 za pośrednictwem fanpage’a.
 5. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Pozytywna Komunikacja https://www.facebook.com/warsztatydlarodzicow

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod postem czym najdziwniejszym, najśmieszniejszym lub najbardziej zaskakującą rzeczą podzieliłeś/łaś się z kimś, lub czym ktoś z tobą się podzielił.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 4. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
  pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
  wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
  udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest gra „Podziel to”
 2. Zdobywcą nagrody będzie osoba, która udzieli najciekawszej zdaniem organizatora odpowiedzi.
 3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 7 dni roboczych od dnia
  zakończenia konkursu poprzez wiadomość prywatną oraz informację zamieszczoną stronie
  organizatora. W odpowiedzi zwycięzca musi powiadomić o woli przyjęcia Nagrody w ciągu 48h. W innym przypadku uznaje się, iż zrzekł się praw do Nagrody.
 4. Nagroda nie podlega wymianie ani zamianie, w szczególności na pieniądze.
 5. Nagroda zostanie przesłana na adres podany przez Zwycięzcę konkursu.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
  przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
  Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
  Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w
  serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
  konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@pozytywnakomunikacja.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W
  tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Podziel się).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Obowiązek informacyjny

 1. Z udziałem w konkursie wiąże się podanie danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru
  telefonu oraz adresu. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych.
 2. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Pozytywna Komunikacja Katarzyna Ryczkowska W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@pozytywnakomunikacja.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
  Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Pozytywna Komunikacja https://www.facebook.com/warsztatydlarodzicow
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
  wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy , a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. . Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych).
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn będących poza kontrola Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi, bądź w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne wyniki Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
  właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Pozytywna Komunikacja
 6. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

„Ghost Adventyure Zakręcona przygoda” Muduko – recenzja

Ci z Was, którzy znają mnie osobiście wiedzą, że uwielbiamy planszówki. Mamy ich całą szafę i kolekcja ciągle się powiększa. A że nie przepadam za rywalizacją, to gry w których osiągamy coś pracując wspólnie podwójnie mnie cieszą.

Do takich gier należy „Ghost Adventyure Zakręcona przygoda” w której należy współpracować aby ukończyć misję.

Naszym wspólnym zadaniem jest zdobyć cele rozmieszczone na różnych planszach, a to wszystko przy pomocy kręcącego się bączka. To jedyna gra w naszej kolekcji w którą gra się na stojąco i w dodatku każdy ma własną planszę, więc koniec z wierceniem się, kłótniami kto gdzie siedzi i …

Do wyboru mamy 3 warianty gry: Przygoda, Zadania i Solo(ale o tym na czym polegają nieco później). Możemy grać samodzielnie lub w drużynie(maksymalnie 4 osoby). Wybór jest ogromny bo mamy aż 56 różnych misji, które oczywiście różnią się poziomem trudności.

Na jaki wariant byśmy się nie zdecydowali zaczynami od zapoznania się z naszą misją i celami które musimy zdobyć (punkty oznaczone na planszy). Wszystko mamy umieszczone w książeczce zadań w formie obrazkowej, więc dzieciakom bardzo łatwo się w tym odnaleźć. Każdy z graczy otrzymuje swoją planszę i swój cel. I teraz zaczyna się najlepsza zabawa. Pierwszy gracz rozkręca bączek na swojej planszy i kieruje stale kręcącym się bączkiem po swojej planszy aż do celu. Następnie ( bączek ciągle się kręci) kieruje bączek w stronę wyjścia aby przerzucić bączek na planszę kolejnego gracza. Oczywiście „czychają” różne pułapki czy przeszkody, które mogą utrudniać zdobycie celu. Misja kończy się sukcesem w momencie, gdy zdobędziemy wszystkie cele w tym zadaniu, czyli każdy z graczy zdobędzie swój cel i prawidłowo przekaże bączek. Jeśli bączek nam się zatrzyma czy spadnie z planszy to mamy eliksiry wznowienia, które pozwalają zakręcić znów bączkiem, a jak nam się kończą to oczywiście na planszy są miejsca w których możemy je napełnić jednak wymaga to od nas sprytu i umiejętności np. podrzucania bączkiem. Gdyby ktoś miał problem z zakręceniem bączka to w zestawie jest też wyrzutnia, która pozwala naprawdę mocno zakręcić bączkiem. Gra rozgrywa się bardzo szybko i jest dużo emocji bo bączek stale wiruje, więc nawet gdybyśmy chcieli to nie da się usiedzieć w miejscu.

Jak już wspomniałam mamy 3 warianty gry. Solo kiedy gramy samodzielnie i w pierwszych misjach wszystkie cele mamy na jednej planszy, jednak jak nas bardzo wciągnie to poziom trudności wzrasta i misja wymaga od nas obracania planszą do góry nogami. Zadania kiedy gramy wspólnie i cele rozmieszczone są na równych planszach, tak aby każdy gracz miał własny cel. Przygoda nas najbardziej wciąga gdyż dołączony jest to tego komiks, który ilustruje przygody ducha myszki, który na zaczarowanym bączku wyrusza ocalić świat.

Przyznam szczerze, że „Ghost Adventyure Zakręcona przygoda” jest mega wciągająca. Nie wymaga dużej ilości przygotowań, czy miejsca na stole. Misje są dość krótkie, choć powiem Wam szczerze, że na jednej nie skończycie. Choć wydawca sugeruje, że gra jest przeznaczona dla dzieci od 8 roku życia, to moja 6 latka świetnie sobie radziła z prowadzeniem bączka, gdy tylko ktoś jej zakręcił czy jak skorzystała z wyrzutni. Oczywiście mój 3 latek również nauczył się poruszać bączkiem, bo przecież jak siostry grają to on również chce, dlatego dziękuje Muduko, że z zestawie są 2 bączki. Plansze wykonane są z grubej tektury, dzięki czemu przetrwają wiele rozgrywek. Jest to jedna z tych gier po które sięgamy z mężem kiedy dzieci śpią, żeby nam nie przeszkadzały 🙂 Dzieciaki również ją pokochały i jestem wdzięczna za wyrzutnię do bączka, dzięki temu mogą grać same bez mojego rozkręcania bączka 🙂 Na rodzinne popołudnia jest idealna, bo wspólnie spędzamy czas, działamy razem w celu ukończenia misji najważniejsze że wspaniale się bawimy.

Jeśli chcecie nauczyć dzieci współpracy to „Ghost Adventyure Zakręcona przygoda” jest do tego idealna. Super też sprawdzi się, jeśli nasza pociecha niezbyt sobie radzi z przegraną, bo może zaczynać od łatwych misji aby nabyć pewności siebie i mieć odwagę by sięgać po trudniejsze przygody, a jednocześnie gdy gramy wspólnie to albo wszyscy wygrywamy albo wszyscy przegrywamy.

Jeśli szukacie gry z fabułą a jednocześnie dość szybkiej to „Ghost Adventyure Zakręcona przygoda” jest idealna! Ten bączek wciąga…

Metryczka:

 • autor: Wlad Watine
 • ilustracje: Jules Dubost
 • komiks: Germain Winzenschtark, Igor Polouchine
 • tłumaczenie: Michał Szewczyk
 • wydawnictwo: Muduko